aPRIVACYVERKLARING / COOKIEBELEID

IJburg Accountants & Adviseurs B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar
website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd
en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van
persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking
systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking
cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Wanneer u op accepteren klikt van onze cookiemelding accepteert u de
volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de
enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat
een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

*Artikel 1 – Wettelijke bepalingen*
1. Website (hierna ook “De website”): https://accountantopijburg.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna
ook: “De beheerder”): IJburg Accountants & Adviseurs B.V., gevestigd
te Ijburglaan 424, 1086 ZJ Amsterdam, kvk-nummer: 32128117.

*Artikel 2 – Toegang tot de website*
* De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U
zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop
verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of
publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen
en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische
aanbiedingen.

*Artikel 3 – De content van de website*
* Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties,
(animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische
applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze
site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of
aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een
onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is
ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

*Artikel 4 – Het beheer van de website*
* Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
* de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen,
onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
* alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan
verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving
of in strijd is met internet-etiquette
* de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te
kunnen voeren

*Artikel 5 – Verantwoordelijkheden*
* De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen,
storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van
de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten
niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de
website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te
beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die
u op internet raadpleegt.
* De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die
tegen u worden gevoerd:
* vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
* vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
* De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf
oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw
verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden
van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
* Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van
uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij
dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

*Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens*
* Uw gegevens worden verzameld door IJburg Accountants & Adviseurs B.V.
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct
of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
* De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden
hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van
relaties met u.

*Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens*
* Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op
inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of
beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via info@accountantopijburg.nl

* Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van
een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet
en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden
opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u
antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien
nodig met 2 maanden worden verlengd.

*Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens*
* In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de
bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens
nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen
verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die
autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
* Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot
bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke
het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
van het vragen van de gegevens.

*Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen*
* U kunt aanbiedingen krijgen van de beheerder inzake het vinden van
een nieuwe baan. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
een mail naar het volgende adres: info@accountantopijburg.nl
* Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens
tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van
enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en)
oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in
bovengenoemde situaties.

*Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens*
* De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt
en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

*Artikel 11 – Cookies *
* Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website
geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat
gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou
in te stellen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het
bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het
bezoek aan onze website op basis van informatie over
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze
kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen
op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien
wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

* Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de
verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
* Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen
van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de
volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

*Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten*
* Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de
website kunnen geen rechten worden ontleend.

*Artikel 13 – Toepasselijk recht*
* Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank
van Amsterdam is exclusief bevoegd bij
eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

*Artikel 14 – Contact*
* Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf,
kunt u zich richten tot: Mark van Giessen AA, info@accountantopijburg.nl